การดำเนินการ

                               กรมศุลกากรตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศุลกากรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน   จึงได้ลงนามในหนังสือ Letter of Intent  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการนำ WCO SAFE FoS มาปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นให้ศุลกากรและภาคเอกชนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และกรมฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

ปี 2549           กรมฯ ลงนามในหนังสือ Letter of Intent ต่อองค์การศุลกากรโลก (WCO) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549

ปี2550            กรมฯ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเตรียมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (Authorized Economic Operator : AEO 

ปี 2552           กรมฯ เริ่มโครงการนำร่อง AEO สำหรับผู้ส่งของออก ภายใต้ชื่อโครงการว่า “โครงการผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต” โดยมีผู้ประกอบการได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต จำนวน 2 ราย

ปี 2554           กรมฯ ดำเนินโครงการ AEO สำหรับผู้ส่งของออก โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEO) จำนวน 6 ราย

ปี 2555           กรมฯ ขยายประเภทผู้ประกอบการให้ครอบคลุมถึงผู้นำของเข้า และผลักดันให้ผู้ประกอบการที่เคยเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับบัตรทองและตัวแทนออกของรับอนุญาตพิเศษ เข้ามาเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEO) จำนวน 9 ราย

ปี 2556           กรมฯ ได้ดำเนินโครงการเออีโอเต็มรูปแบบสำหรับผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและขยายครอบคลุมถึงตัวแทนออกของ และได้เปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต” (Authorized Economic Operators : AEOs ) เป็น “โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ”  (Authorized Economic Operator: AEO) เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยปีนี้มีผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวน 40 ราย ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 35 ราย

ปี 2557           กรมฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานส่วนมาตรฐานเออีโอ (สมอ.) สังกัด สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอโดยตรง โดยมีผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวน 126 ราย ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 125 ราย

ปี 2558           ปัจจุบันมีผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ทั้งสิ้น  271 ราย ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก 138  ราย ตัวแทนออกของ 133 ราย