ด้าน

 

หัวข้อย่อย

 

ตัวแทนออกของ

 

ด้านพิธีการ

ศุลกากร

 

นำของเข้า

 

   1.  ยกเว้นการตรวจ(เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือมีเหตุอันควรสงสัย) 

   2.  ได้รับสิทธิเข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติ

   3.  ให้ชักตัวอย่างและตรวจปล่อยไปก่อน

   4.ไม่ต้องวางประกันด้านปริมาณสำหรับของกอง(Bulk Cargo)

 

ส่งของออก

 

   1.  ยกเว้นการตรวจ(เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีเหตุอันควรสงสัย) 

   2.  ยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก

   3.  ได้รับการอำนวยความสะดวกจากความตกลงยอมรับร่วมกัน(MRA)

 

ส่งของกลับออกไป

(Re-Export)

 

   1.  สินค้านำเข้าในอารักขาของศุลกากรที่ส่งออกทางท่าอื่นที่มิใช่ท่าที่ได้นำเข้าให้ชำระอากร 1 ใน 10 ส่วน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ได้

   2.  ยกเว้นการตรวจร่วมจาก สสป.

 

สินค้าถ่ายลำ

 

   ใช้การเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขอถ่ายลำ

 

สินค้าผ่านแดน

 

   ใช้การเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่งสินค้าผ่านแดน

 

การคืนอากรทั่วไป

 

   ได้รับการพิจารณาคืนอากรทั่วไปที่มีรายการสินค้าไม่เกิน 50 รายการต่อใบขนสินค้าภายใน 10 วันทำการ

 

ด้านสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากร

 

การคืนอากร

ตามมาตรา 19 ทวิ

 

  ได้รับสิทธิพิเศษด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ดังนี้

   1.  การขออนุมัติหลักการทั่วไปแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

   2.  การยื่นสูตรการผลิตเพื่อขออนุมัติได้รับการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ

   3.  ได้รับการอนุมัติคืนเงินอากรหรือหนังสือค้ำประกันทันทีที่ยื่นใบขอคืนค่าภาษีอากรและหนังสือค้ำประกันสำหรับการตรวจสอบชุดคำขอคืนอากรที่ได้รับการอนุมัติแล้วมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

 

การชดเชยค่าภาษีอากร

 

   กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จสำหรับการตรวจสอบชุดคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและจัดพิมพ์บัตรภาษี

 

ด้านสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากร

ด้านคดี

 

 

   กรณีละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรหรือตรวจพบความผิดฐานสำแดงเท็จให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายประจำจุดตรวจปล่อยเป็นผู้พิจารณาความผิดและสั่งคดีไปก่อนได้ทันทีในกรณีที่ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอยินยอมทำความตกลงเพื่อระงับคดีในชั้นศุลกากรสำหรับความผิดดังกล่าวทั้งนี้การสั่งคดีให้ปรับหรือผ่อนผันการปรับตามเกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องที่กรมศุลกากรกำหนด

 

ด้านอื่นๆ

 

 

   1.  การลดการตรวจสอบจากศุลกากรต่างประเทศและการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่จะมีการตกลงกันในอนาคตกับศุลกากรกับประเทศคู่ค้า

   2.  สิทธิพิเศษอื่นๆตามที่อธิบดีจะกำหนดในอนาคต