แผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการในการสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากร
 

 

ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยดำเนินการตรวจสอบแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. การตรวจสอบด้านเอกสาร (Documentary audit) ซึ่งจะพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ยื่นในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แผนผังแสดงสถานที่ตั้งของอาคารสถานที่ ฯลฯ

๒. การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (On – site Validation) เป็นการตรวจสอบและประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ประกอบการว่ามีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามที่กรมศุลกากรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องผ่านการประเมินทุกข้อจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ

       ภายหลังการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการแล้ว ส่วนมาตรฐานเออีโอจะพิจารณาสรุปผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการ ซึ่งหากผู้ประกอบการมีระบบควบคุมความเสี่ยงและระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อของแบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จะเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติรับรองสถานภาพให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอต่อไป