ส่วนมาตรฐานเออีโอ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557