แก้ไขล่าสุด : 2017-09-22 11:34:43

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถดาวโหลดร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ

ได้ที่  aeo.customs.go.th

ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป