แก้ไขล่าสุด : 2017-09-05 18:12:42

ด้วยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเนื้อความในประกาศกรมศุลกากร ที่ 12/2556 เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ดังนั้นสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร จึงได้ทำการแก้ไขปรับปรุงประกาศฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้

สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร จึงได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร