ไฟล์ดาวน์โหลด Download File
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 335 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งสัญญาฯ ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (อนุมัติ) ( 563 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ ( 309 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 380 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งงบการเงิน ของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 348 Downloads ) Download
แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย ( 1499 Downloads ) Download
ประมาณการยอดการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและประมาณการยอดการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ (pdf) ( 871 Downloads ) Download
ประมาณการยอดการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและประมาณการยอดการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ (word) ( 1997 Downloads ) Download
บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรและบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (pdf) ( 1782 Downloads ) Download
บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรและบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (word) ( 1784 Downloads ) Download
สัญญาประกันทัณฑ์บน (pdf) ( 1782 Downloads ) Download
หนังสือค้ำประกันตัวแทนออกของ(pdf) ( 1114 Downloads ) Download
หนังสือค้ำประกันตัวแทนออกของ(word) ( 2161 Downloads ) Download
ใบสมัครของตัวแทนออกของ (pdf) ( 2132 Downloads ) Download
ใบสมัครของตัวแทนออกของ (word) ( 1976 Downloads ) Download
คำขอให้ทบทวน (pdf) ( 1955 Downloads ) Download
คำขอให้ทบทวน (word) ( 1799 Downloads ) Download
ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 1406 Downloads ) Download
คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย ( 5075 Downloads ) Download