• ข้อมูลการติดต่อ

ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร


อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

E-mail:  aeodiv2014@gmail.com

โทร. 02-667-7168  02-667-7902