• ส่วนมาตรฐานเออีโอ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

  • เป็นความสำเร็จของศุลกากรไทยที่ได้มีการลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหว่าง ศุลกากรไทยและศุลกากรฮ่องกง ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม